صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
یکشنبه 12 خرداد 1387

درباره رموز دلم حرف میزنی

درباره رموز دلم  حرف میزنی

حرف از حقایقی کهن و ژرف میزنی

بر فصل سبز و ساده و گرم کتاب عمر

توجیه میکنی که چسان برف میزنی

تو مهربان ترین معلم عمر منی فقط

صرفا در این کلاس دم از صرف میزنی

ظرف زمان حادثه ها کوچه دل است

در این مکان به سنگ غم این ظرف میزنی

با کاف و شین شقایق احساس آشناست

وقتی که دم در این چمن از طرف میزنی