صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
یکشنبه 12 خرداد 1387

حرفی که برای گفتن ازبر کردیم

حرفی که برای گفتن ازبر کردیم

پر با زدنش تمام دفتر کردیم

 

باید به ترازوی خدا دقت کرد

آزادی فکر بوده یا برگردیم

 

گاهی به خیال عالم دهر شدیم

گه با نفس فرشتگان سر کردیم

 

اصلاح طلب کمی قدیمی شده بود

در 7 و چهار گاو نوبر کردیم

 

آن آیه عجیب حرف ما را میزد

مصلح نشدیم و کار کافر کردیم

 

ما منتظریم که حکومت بکنیم

با ناله خود گوش فلک کر کردیم

 

معلوم نشد زنان که دریادارند

ما مرد شدیم یا که شوهر کردیم

 

پرونده کاف و شین شده مختومه

محکوم شدیم که فقط شر کردیم