صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
پنج‌شنبه 17 مرداد 1387

امشب برای مرگ تو ناقوس می زنند

امشب برای مرگ تو ناقوس می زنند

یا پرده شمارش معکوس می زنند

عمر است مثل خواب و تو وقتی که می روی

حرف از همان تشابه ملموس می زنند

امروز با سرود تو انسی گرفتیم

فردا همان ترانه مأنوس می زنند

آری خوشا به حال کسانی که با تبر

بر ریشه های این شب منحوس می زنند

ای کافشین از التماس دعا امشب عاشقان

جامی به یاد این دل محبوس می زنند