صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
دوشنبه 18 شهریور 1387

شعر دیگران

امروز برای شهدا وقت نداریم

ای داغ دل لاله تورا وقت نداریم

با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است

ما بهر ملاقات خدا وقت نداریم

چون شخص مهمی شده نفس دغل ما

اندازه یک قبله دعا وقت نداریم

در کوفه تن غیرت ما خانه نشین شد

بهر سفر کرب و بلا وقت نداریم

هر چند که خوب است شهیدانه بمیریم

خوب است ولی حیف که وقت نداریم

یک شاعر گمنام

 


باید تو را دل من تصویر کرده باشد
یا چشم تو دلم را تسخیر کرده باشد
شاید دو
چشم مستت با نیمه ی نگاهی
خواب قشنگ دل را تعبیر کرده باشد
یا من نبوده
صوفی، یا دل نگشته صافی
-باید کسی در اینجا تقصیر کرده باشد
شاید شبی
بیاید قبل از طلوع سبزت
-باران، غم دلم را تفسیر کرده باشد
شاید شبی
بمیرم از هرم انتظارت
-وقتی عطش به قلبم تاثیر کرده باشد
امن یجیب از
دل، آمین ز لب، خدا هم
شاید اجابتی را تقدیر کرده باشد
هر عصر جمعه
دلها از چیست بی قرارند
-باید خدا دلی را تکثیر کرده باشد
-گفتم که کی در
آید در دیدگان عاشق
وقتی مسیر خورشید تغییر کرده باشد

محمدعلی جعفریان