صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
شنبه 5 بهمن 1387

برف مبارد ولی من تا ابد طوفانی ام

 یه شعر همین طوری

 

برف مبارد ولی من تا ابد طوفانی ام

گرچه می فهمم که من امروز و فردا فانی ام

 

گاه می بینم که بی تو قبر من وحشت سراست

گاه با یک غفلت غمبار می ترسانی ام

 

لحظه ها در عکسهای من شرنگ آمیختند

وه چه شیرین زهر دادی ای تو جان جانیم

 

حرف مردی در میان بود از تبار آفتاب

شبچراغ تو کجا پنهان شد از نادانیم

 

خواهد آمد با نمازش اهل ایمان می شویم

با سلامی می گشاید غنچه ایمانیم

 

پادشاه علم و عرفان ابروی آسمان

کافشین را می ربایی از شب عرفانیم!