صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
سه‌شنبه 3 آذر 1388

شعری به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام

 

گویا دوباره کشته شده شاه دین حسین

عمامه اش فتاده و زرد و غمین حسین

 

آمد حسین تا نوه اش را بغل کندبعد از فراق باقر خود اینچنین حسین

  

امروز را اگر به صفحه تاریخ بنگری

روز شهادتی شده بر پنجمین حسین

 

  

حسن حسن صفای علی خلق مصطفی

هم آن حسین بوده و باشد هم این حسین

 

شمعی کنار تربت باقر اگر چه نیست

بادا فدای بارگهت کافشین حسین