صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
شنبه 14 آذر 1388

عید غدیر خم بر شما مبارک باد

  
 
 
 
 

 

 پیامکی برای عید غدیر 

در ساحل غدیر جهان طفل مکتب است 

عیدی که پاگشائی انوار در شب است 

در فتنه های آخر وقت و زمان غدیر 

حلـّـال مشکلات جهان معذب است