صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
پنج‌شنبه 12 فروردین 1389

ای همت ما را جان ای قبله ترین طوفان

 

 

ای همت ما را جان ای قبله ترین طوفان

از پای فتادم من جانی بده ای جانان 

 

ای یار بهارستان دلدار نگارستان 

ای بخت هما بازا کاری کـــــ ُ  ـن کارستان 

 

من خسته ترین خارم پاگرد تو را دارم

تا صبح تو بیمارم ای درد مرا درمان 

آداب نمازت را آن سجده نازت را

آن خلوت رازت را خواهنده بود یزدان

 

بازا تو جهانآزین بر راز و نیاز آزین 

بر صبر و نماز آزین ای از تو به جای ایمان 

 

 تو صبح بهارانی تو نم نم بارانی

تو شادی یارانی  بازآی بهارستان