صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
چهارشنبه 26 تیر 1387

یا علیبه رد پای بلندت که روی دوش شب است


همیشه نام علی زادگاه تاب و تب استتو خانه زاد خدایی قسم به بیت عتیق


که تار موی سرت برتر از هزار لب است