صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
چهارشنبه 9 دی 1388

ای سبز لجن مال لجن پوش

ای سبز لجن مال لجن پوش  

آن وعده صهیون ؛سحرت کوش 

   

گفتند شما تک تکتان شاه  

گوئید که آرا شده مخدوش   

 

تی تو اگر رأی ندادی 

 پر رو شو بگو رأی خودم کوش 

  

 شاهی تو بگو نصر من الله  

گشتید کنون تک تکتان موش 

  

 الله که بی منطق و دین نیست 

 باشد چو اوباما و تو و بوش     

آزادیت آن بود چه باشد   

تا آذری و مولوی و شوش  

 

 از خالق و از خلق بریدید  

صد حلقه ز شیطان زده بر گوش  

  

 در روز عزای شه کونین 

 گشتید ستمکار و عرق نوش  

 

 از لطف شما صد نفر از خلق 

 افتاد زمین زخمی بیهوش  

   

این فتنه گری مال دلار است  

باید بنویسد دعا روش   

کافر شدم این شین که شنیدم 

 باید نزنم بهر شما جوش